Informacje o projekcie

Celem projektu Phoenix jest rozpowszechnienie wykorzystania ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w lotnictwie dzięki opracowaniu prototypu bezzałogowego samolotu stratosferycznego stanowiącego platformę przeznaczoną do szeroko pojmowanego monitoringu. Wykorzystana zostanie nowa koncepcja prowadzenia obserwacji oparta o bezzałogowy samolot zasilany energią elektryczną otrzymaną z ogniw słonecznych i akumulatorów. Rozwiązanie to jest tańsze i efektywniejsze niż stosowane obecnie na rynku świadczenia usług monitoringu samoloty i satelity, charakteryzujące się przy tym szeregiem właściwości nie spotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach tego problemu. Przez monitoring rozumiane jest prowadzenie ciągłej obserwacji terenów, zarówno w dzień jak i w nocy, wykorzystywane np. przy śledzeniu przebiegu klęsk żywiołowych i ocenianie powstałych przez nie szkód, wsparcie akcji ratowniczych, prowadzenie rozpoznania w ramach systemu dowodzenia, wykrywanie i śledzenie ruchu w rejonie przygranicznym, nadzór nad wybranymi obiektami przemysłowymi, prowadzanie pomiarów wpływu zanieczyszczeń na górne warstwy atmosfery, mapowanie terenów wykorzystywane w kartografii przy sporządzaniu map a także monitoringu powierzchni oraz stanu upraw, powierzchni oraz zdrowotności obszarów leśnych itp.

Projekt „PHOENIX – Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Wartość projektu: 8 667 000 zł

Udział Unii Europejskiej: 7 366 960  zł

Okres realizacji: 02.03.2009 – 31.12.2013